top of page
  • Facebook
  • YouTube

Worship

Chào mừng

 

Chào mừng qui vị đến với Hội Thánh Tin Lành Ngôi Lời. Chúng tôi ước mong có cơ hội tiếp đón quí vị để cùng nhau thờ phượng Chúa, học hỏi về Kinh Thánh, tìm hiểu về Chúa, gây dựng đời sống tâm linh, và sinh hoạt cho mọi lứa tuổi. 

SỨ MỆNH

 

Để biết và yêu mến Đức Chúa Trời
qua sự thờ phượng cá nhân
và hội thánh chung

Để trở nên giống Chúa Giê-su
qua sự thông công và
đào tạo môn đệ

Để trở thành nguồn phước

cho mọi người
qua tinh thần phục vụ và làm chứng
bởi sự tác động của Chúa Thánh Linh

KHẢI TƯỢNG

 

Để thấy từng cuộc đời được Tin Lành đổi mới

Sinh Hoạt Trong Tuần - Weekly Gathering

Tối thứ Tư - Wednesday's Night:

Cầu nguyện (zoom)  -- 7:00 -8:30pm

 

Thứ Bảy - Saturday

Sinh hoạt gia đình trẻ (couples): thứ Bảy mỗi tháng: 7:00 - 9:00 pm

 

Chúa Nhật - Sunday

Cầu nguyện (prayer): 12:30 pm - 1:00pm

Thờ phượng (worship): 1:30 - 3:00 pm

Các lớp thanh niên, thiếu niên, thiếu nhi (Bible study in English): 2:00 - 2:30 pm

bottom of page