top of page

Đại Mạng Lệnh

19 Cho nên các con hãy đi ra làm cho mọi người trở thành môn đệ ta. Hãy làm lễ báp-têm cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Linh. 20 Dạy họ vâng giữ những gì ta đã dạy các con. Hãy vững tin rằng ta sẽ ở với các con luôn cho đến tận thế.” (BPT)
Vietnamese Class

 

We are launching a new outreach ministry in September 2018. If you are interested please contact us 408-818-0432 for more information. 
 

bottom of page