top of page

Nhóm Nhỏ

Cuộc sống trên đất không có nghĩa là sống lẻ loi. Bạn được dựng nên để kinh nghiệm cuộc sống liên hệ với những người xung quanh, vì lý do đó tại Hội Thánh Living Word Community Church, chúng tôi rất nhiệt huyết để nhìn thấy nhiều cuộc đời thay đổi qua nhóm nhỏ. Đời sống các nhóm nhỏ là để nối kết và tạo tình thân trong thân thể của Đấng Christ, để giúp đở nhau tăng trưởng thuộc linh, để trang bị nhau cùng phục vụ Chúa, để giúp nhau mạnh mẻ chia xẻ về Tin Mừng Cứu Rỗi của Chúa cho người khác, để kinh nghiệm quyền năng biến đổi của Chúa qua sự giúp đỡ nhau, chia xẻ cuộc sống và cầu nguyện cho nhau.
Hoan nghênh bạn tham gia vào một trong các nhóm nhỏ của chúng tôi.

 

Children

Living Word Community Church has small groups for Youth, Young Adults, Young Families and Seniors. Please contact us for more detail on these small groups.

Youth Group

Living Word Community Church has small groups for Youth, Young Adults, Young Families and Seniors. Please contact us for more detail on these small groups.

College/Career

Living Word Community Church has small groups for Youth, Young Adults, Young Families and Seniors. Please contact us for more detail on these small groups.

Young Couples

Living Word Community Church has small groups for Youth, Young Adults, Young Families and Seniors. Please contact us for more detail on these small groups.

Young Family

Living Word Community Church has small groups for Youth, Young Adults, Young Families and Seniors. Please contact us for more detail on these small groups.

Senior Adults

Living Word Community Church has small groups for Youth, Young Adults, Young Families and Seniors. Please contact us for more detail on these small groups.

bottom of page