• Facebook
  • YouTube

Upcoming Events

Giờ Sinh Hoạt Online: Facebook Livestream

Thứ Tư, 7:00 pm: Cầu nguyện
Thứ Năm, 7:00 pm: Suy gẫm lời Chúa
Thứ Sáu, 7:00 pm: Lễ Thương Khó
Chúa Nhật, 1:00 pm:  Facebook  Live

HỘI THÁNH TIN LÀNH NGÔI LỜI
Living Word Community Church

2360 McLaughlin Avenue, San Jose, CA 95122

Tel: 408-610-0773

Email: kiemvle@gmail.com