• Facebook
  • YouTube

Upcoming Events

Giờ Sinh Hoạt Online: Facebook Livestream

Thứ Tư, 7:00 pm: Cầu nguyện
Thứ Năm, 6:00 pm & 7:00: Suy gẫm lời Chúa (Zoom)
Chúa Nhật, 1:00 pm:  Facebook  Live

Screen Shot 2019-01-03 at 6.09.17 PM.png