Mục-sư Lê Văn Kiêm

Vào Nơi Phước Hạnh_

Phục-truyền 4:37-40; Khải-huyền 21:1-4

11-03-2019

Mục-sư Hai Nam

10-6-2019

Elder Võ Cảnh

Sự Thờ Phượng Phải Lẽ

Rô-ma 12:1-8

11-10-2019

We have more videos on our Vimeo Channel.
HỘI THÁNH TIN LÀNH NGÔI LỜI
Living Word Community Church

2360 McLaughlin Avenue, San Jose, CA 95122

Tel: 408-610-0773

Email: kiemvle@gmail.com