• Facebook
  • YouTube

Mục Sư Kiêm Lê

CÓ CHÚA LÀ ĐẦY ĐỦ

9-6-2020

Thầy: Võ Xuân Cảnh

HÃY TÌM CÁC SỰ Ở TRÊN TRỜI
Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:1-11

08/30/2020

Mục Sư Kiêm Lê

NẮM CHẶT TAY CHÚA
Cô-lô-se 2:16-23

9-13-2020

We have more videos on our Vimeo Channel.
HỘI THÁNH TIN LÀNH NGÔI LỜI
Living Word Community Church

2360 McLaughlin Avenue, San Jose, CA 95122

Tel: 408-610-0773

Email: kiemvle@gmail.com