• Facebook
  • YouTube

Mục Sư Kiêm Lê

 CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT

k Xuất-ê-díp-tô-ký 33:6-7

11/15/2020

 Mục Sư Kiêm

Sứ điệp: CHÚA CÙNG ĐI VỚI TÔI

 Xuất-ê-díp-tô-ký 33:11-17

11/8/2020

Thầy Võ Xuân Cảnh

Vượt Qua Sự Lo Lắng

Ma-thi-ơ 6:24-34

11/01/2020

Our recent sermon video can be found at Facebook or Youtube Channel.

We have more videos on our Vimeo Channel 
HỘI THÁNH TIN LÀNH NGÔI LỜI
Living Word Community Church

2360 McLaughlin Avenue, San Jose, CA 95122

Tel: 408-610-0773

Email: kiemvle@gmail.com