• Facebook
  • YouTube

Mục Sư Kiêm Lê

 CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT

k Xuất-ê-díp-tô-ký 33:6-7

11/15/2020

 Mục Sư Kiêm

Sứ điệp: CHÚA CÙNG ĐI VỚI TÔI

 Xuất-ê-díp-tô-ký 33:11-17

11/8/2020

Thầy Võ Xuân Cảnh

Vượt Qua Sự Lo Lắng

Ma-thi-ơ 6:24-34

11/01/2020

Our recent sermon video can be found at Facebook or Youtube Channel.

We have more videos on our Vimeo Channel