• Facebook
  • YouTube

Mục Sư Kiêm Lê

 CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT

k Xuất-ê-díp-tô-ký 33:6-7

11/15/2020

 Mục Sư Kiêm

Sứ điệp: CHÚA CÙNG ĐI VỚI TÔI

 Xuất-ê-díp-tô-ký 33:11-17

11/8/2020

Thầy Võ Xuân Cảnh

Vượt Qua Sự Lo Lắng

Ma-thi-ơ 6:24-34

11/01/2020

We have more videos on our Vimeo Channel.
HỘI THÁNH TIN LÀNH NGÔI LỜI
Living Word Community Church

2360 McLaughlin Avenue, San Jose, CA 95122

Tel: 408-610-0773

Email: kiemvle@gmail.com